Marathi Meaning of 'cow'

Meaning of 'cow'

  • गाय
  • हत्ती, गेंडा व्हेलमासा इ. मधील मादी
  • दहशत बसवणे
  • धाकदपटशा देऊन घाबरवणे

Related Phrases

  • Cow catcher धावपट्टीवरील अडथळे बाजूला सारण्यासाठी रेल्वे इंजिनच्या पुढच्या बाजूला लावलेली धातूची चौकट
  • Cow house गोठा
  • Cow and calf गाय आणि वासरू
  • Cow pillow टेकण्यासाठी वापरण्यात येणारा तक्क्या
  • Cow-pillow 1. टेकण्यासाठी वापरण्यात येणारा तक्क्या    2. लोड

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search