Marathi Meaning of 'off'

Meaning of 'off'

 • दूर
 • अलग
 • लांब
 • पूर्णपणे
 • अंतरावर
 • बंद
 • च्या पासून अलग

Related Phrases

 • To draw off from allegiance फितुरणे
 • To pack somebody off एखाद्याला दूर पाठवूण देणे
 • Lay-off ज्या काळात कामावरून तात्पुरते कमी केलेले असते तो काळ
 • To finish off उरकून टाकणे
 • To clear off चुकता करणे
 • To trot off झटकणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To leave off वर्जणे
 • Show-off 1. स्वतःचे कौशल्य    2. कर्तृत्व    3. बुद्धिचातुर्य
 • Lay-off pay कामबंदीमुळे नोकरीतून बडतर्फ करताना कामगारास देण्यात येणारे वेतन

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search