Marathi Meaning of 'sail'

Meaning of 'sail'

  • शीड
  • शिडच्या आकाराची वस्तू (पवनचक्कीची पाती)
  • जहाज
  • समुद्रपर्यटन
  • शिडावर चालणे
  • जहाज हाकारणे
  • (गलबत)प्रवासाला सुरवात करणे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search