Marathi Meaning of 'offer'

Meaning of 'offer'

  • देऊ करणे
  • देण्याची तयारी दर्शवणे

Related Phrases

  • To offer worship यजणे
  • Offer price ठराविक दिवशी आणि ठराविक वेळी विकण्यासाठी ठरविलेली रोख्याची किंमत
  • Trade-in-offer जुनी वस्तू देऊन त्या मोबदल्यात कमी किंमतीत नवीन वस्तू खरेदी करणे
  • To offer समर्पिणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search