Marathi Meaning of 'tower'

Meaning of 'tower'

  • बुरुज
  • मनोरा
  • उंच घर
  • गोपुर

Related Phrases

  • Conning tower आरमारी जहाजाचे टेहळणी नाके
  • Ivory tower 1. एकांताची जागा    2. वास्तवतेपासून दूर अशी स्थिती
  • Tower-block निवासासाठी किंवा कचेर्‍यांसाठी असलेली स्वयंपूर्ण गाळयांची उंच इमारत
  • Tower of bable अव्यवहार्य योजना

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search