Marathi Meaning of 'pilot'

Meaning of 'pilot'

  • वैमानिक
  • नावाडी
  • मार्गदर्शक
  • च्या मार्गदर्शकाचे काम करणे
  • प्रायोगिक तत्वावर केलेले

Related Phrases

  • Pilot-study मोठ्या प्रमाणावर एखादा प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी छोट्या प्रमाणावर त्याच्या यशस्वितेची चाचणी करणारा प्रयोगवजा प्रकल्प
  • Sky pilot (खलाशांचा शब्द) धर्मोपदेशक
  • Pilot study प्रारंभिक अभ्यास
  • Pilot-age जहाज किंवा विमान चालवणे विमानचालकाला द्यावे लागणारे शुल्क

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search