Marathi Meaning of 'trace'

Meaning of 'trace'

  • आराखडा काढणे
  • सावकाश कोरुन काढणे
  • गिरवणे
  • झिरझिरीत कागदावर त्याखालील चित्र रेखाटणे
  • वाहनापासून घोडयाला जोडलेल्या दोन पट्टया (साखळया) यापैकी एक (या पट्टयांच्या किंवा साखळयांच्या मदतीने घोडा वाहन पुढे खेचू शकतो)

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search