Marathi Meaning of 'horn'

Meaning of 'horn'

  • शिंग
  • शिंगापासून केलेला पदार्थ
  • कर्णा
  • फुकायचा शिंगा
  • मोटार इ. चा भोंगा
  • शिंगासारखे काहीही

Related Phrases

  • Horn lake हॉर्न लेक
  • Horn-rimmed 1. शिंगाची किंवा तशाच प्रकारच्या साहित्यापासून बनवलेली    2. चष्म्याची चौकट

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search