Marathi Meaning of 'official'

Meaning of 'official'

  • कचेरीचे
  • कचेरीसंबंधीचे
  • अधिकृत
  • औपचरिक

Related Phrases

  • Official rate अधिकृत दर
  • Official liquidator 1. देणे घेणे पूर्ण करणारा कायदेशीर अधिकारी    2. पदस्थ समापक शासकीय ऋणशोधन अधिकारी
  • Official reserves परकीय कंपन्या किंवा परकीय सरकारांना पैसे प्रदान करण्यासाठी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असलेली मत्ता
  • Official receiver पदस्थ प्रापक दिवाळखोर कंपनीची समाप्ती करणारा अधिकारी अधिकृतपणे मालमत्ता घेणारा व्यवस्थापक

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search