Marathi Meaning of 'tour'

Meaning of 'tour'

  • पर्यंटन (ज्यात अनेक स्थळांना भेटी दिल्या जातात
  • दौरा
  • पर्यटन करणे

Related Phrases

  • Package tour प्रवासाचा कार्यक्रम आगाऊ ठरवून त्यासंबंधी जाहिरातदाराने लोकांपुढे मांडलेली योजना
  • Quick tour द्रुत प्रवास
  • Package-tour प्रवासाचा कार्यक्रम आगाऊ ठरवून त्यासंबंधी जाहिरातदाराने लोकांपुढे मांडलेली योजना
  • Tour de force अत्यंत कौशल्याचे किंवा अफाट सामर्थ्याचे कृत्य

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search