Marathi Meaning of 'barge'

Meaning of 'barge'

  • माल नेण्याचा मोठा पडाव
  • सुख सोयींनी युक्त सहलीसाठी होडी
  • टक्कर घेणे
  • आदळणे
  • घुसणे
  • जोराने ढकलणे
  • व्यत्यय आणणे

Related Phrases

  • Barge pole पडाव पुढे ढकलण्यासाठी वापरण्यात येणारी जाड काठी
  • Barge man 1. नावाडी    2. मचवा चालवणारा मनुष्य

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search