Marathi Meaning of 'Crash'

Meaning of 'Crash'

  • काडकन पडून मोडणे
  • जोराने आपटणे
  • धंद्यात खोट येणे

Related Phrases

  • Crash-dive बचावासाठी एकदम खोल बुडी घेणष
  • Crash programme धडक कार्यक्रम
  • To crash into 1. मोठा आवाज करत घुसणे    2. मोठा आवाज    3. मेघांचा गडगडाट
  • Crash-helmet मोटरसायकलस्वार वापरतात ते शिरस्त्राण
  • To crash or crack loudly कडाडणे
  • Crash-landing नियंत्रण सुटल्याने तसेच जमिनीवर उतरणे
  • Gate-crash आगंतुकपणे हजर राहणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search