Marathi Meaning of 'Current assets'

Meaning of 'Current assets'

  • चालू मत्ता
  • फिरती मत्ता

Related Phrases

  • Net current assets कारखान्याची आखत आणि खर्च यांच्यातील तफावत मालमत्तेच्या स्वरूपातील


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search