Marathi Meaning of 'cable'

Meaning of 'cable'

  • जाड दणकट दोर
  • लंगरदोर
  • विद्युतवाहक वायरची जोडी
  • तार

Related Phrases

  • Cable transfer 1. समुद्रातून पाठविलेली रक्कम    2. केबलप्रेषित रक्कम
  • Cable car लोकांना पर्वतावर नेण्यासाठी असणारी जाड दोरखंडाने बांधलेले आणि सरकत्या दोरखंडाने ओढली जाणारी गाडी
  • Cable television वर्गणीदारांना वायरींच्या द्वारे दुरदर्शन कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याची यंत्रणा

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search