Marathi Meaning of 'Correspondence'

Meaning of 'Correspondence'

  • सारखेपणा
  • साम्य
  • पत्रव्यव्हार
  • पत्रे

Related Phrases

  • Correspondence school टपाल द्वारा शिक्षण देणारी संस्था
  • Inward correspondence पत्रव्यवहाराच्या कार्याचे उगमस्थान म्हणजे कंपनीत येणारी सर्व पत्रे होय
  • Correspondence column वृत्तपत्रातील एक रकाना

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search