Marathi Meaning of 'hour'

Meaning of 'hour'

  • तास
  • दिवसाचा २४ वा भाग
  • निश्चित काल

Related Phrases

  • At the eleventh hour 1. अगदी शेवटच्या क्षणी    2. ऐनवेळेवर
  • Question hour प्रश्नकाळ
  • Man-hour एक मनुष्य एका तासात जेवढे काम करतो तेवढे काम
  • Half-hour 1. अर्धा तास    2. तीस मिनिटांचा कालावधी
  • Hour glass contraction पोकळ अवयवांचे मधोमध आकुंचन होणे
  • Machine hour एक मशिन एक तास चालविल्यास होणारे काम आणि ते म्हणजे मशिन एकक होय

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search