Marathi Meaning of 'ice'

Meaning of 'ice'

 • बर्फ
 • गोठून घट्ट झालेले पाणी
 • अति थंड करणे किंवा होणे

Related Phrases

 • Choc-ice 1. चॉकलेट मिश्रित    2. आइस्क्रिम
 • Ice-berg समुद्रात तरंगणारा हिमनग
 • Pack ice सागरावर तरंगणारा बर्फाचा मोठा पृष्ठभाग
 • Ice age 1. हिमयुग    2. सुमारे ६०००० ते २०००० वर्षापूर्वीचा काळ
 • Ice house बर्फ साठवून ठेवण्यासाठी असलेली इमारत
 • Ice pick बर्फ फोडण्याचे छोटे हत्यार
 • Ice axe बर्फ तोडण्याची गिर्यारोहक वापरतात ती कुऱ्हाड
 • Ice cream आइस्क्रीम
 • Ice field 1. बर्फाचा विस्तीर्ण प्रदेश    2. समुद्रात तरंगणारा प्रचंड हिमखंड
 • As cold as ice बर्फासारखा थंडगार

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search