Marathi Meaning of 'hack'

Meaning of 'hack'

  • कुऱ्हाडीने तुकडेतुकडे करणे
  • छिन्नविच्छिन्न करणे
  • धातू कापण्याची करवत
  • रपेट इ.साठी भाड्याने मिळणारा घोडा
  • मोलसमजुरी करणारा माणूस
  • खाच
  • खोबण

Related Phrases

  • Hack-saw धातू कापण्याची करवत

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search