Marathi Meaning of 'salary'

Meaning of 'salary'

  • पगार
  • वेतन

Related Phrases

  • Salary administration संघटनेत वेतन देण्यासाठी व ठरविण्यासाठी असलेले व्यवस्थापन
  • Salary structure तत्वे, नियम आणि कार्यपद्धती ज्यांच्या आधारावर कामगारांचे वेतन ठरविले जाते

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search