Marathi Meaning of 'even'

Meaning of 'even'

 • संध्याकाळ
 • सपाट
 • समपातळीचा
 • कमी जास्त न होणार
 • समान
 • सम

Related Phrases

 • To persisit doggedly even though ruin is certain जळता पाय जाळणे
 • Even now 1. असे असूनही    2. तरीही
 • Even out सारखा करणे
 • Even up 1. समान करणे    2. सारखा करणे
 • Break even point उत्पादन खर्च व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न समान असणे
 • Even song चर्च ऑफ इंग्लंडमधील एक सायंप्रार्थना
 • Even though तरी
 • Even if जरी
 • Break- even analysis उद्योगास ज्या बिंदूपासून नफा मिळणे सुरू होतो तो बिंदू
 • An even keel 1. समतोलपणे    2. कोणत्याही एक बाजूला न झुकता

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search