Marathi Meaning of 'delve'

Meaning of 'delve'

  • सखोल चौकशी
  • अभ्यास करणे
  • खूप खोल खणणे
  • काही शोधण्यासाठी टेबलच्या खणांची उसकाउसकी करणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search