Marathi Meaning of 'cadre'

Meaning of 'cadre'

  • निवडक प्रशिक्षित व्यक्तींचा कायम स्वरूपाचा गट
  • नवीन धंदा, पक्ष सुरू करणे, वाढवणे यासाठी असलेला अनुभवी लोकांचा एक गट

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search