Marathi Meaning of 'Blood count'

No direct Marathi meaning for the English word 'Blood count' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Blood count'
 • Blood count एक घन मिलिमीटर रक्तातील लालपेशींची व श्वेतपेशींची सूक्ष्मदर्शकयंत्रांच्या साहाय्याने केलेली गणना
 • Blood corpuscles लाल अगर पाढर्‍या रक्तपेशी
 • Blood sinuses रूधिर सुषी
 • Blood cast मूत्रपिंडातील छोट्या नलकांमध्ये गोठलेल्या लाल रक्त पेशीपासून निर्माण होणारे व लघवीद्वारे बाहेर फेकले जाणारे कण
 • Blood poisoning रक्तदोष
 • Blood sugar रक्तात असलेले ग्लुकोजचे प्रमाण
 • Blood group रक्तगट
 • Blood plasma 1. रक्तद्रव    2. रक्तातील द्रव पदार्थ
 • Blood letting नील रक्तवाहिनी उघडून कापून कृत्रिमरीत्या रक्तस्त्राव होऊ देणे
 • Half-blood ज्या दोन व्यक्तींची आई किंवा वडील एकच आहेत अशा दोन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती
 • Blood count एक घन मिलिमीटर रक्तातील लालपेशींची व श्वेतपेशींची सूक्ष्मदर्शकयंत्रांच्या साहाय्याने केलेली गणना
 • To count upon च्यावर अवलंबून असणे
 • To take the count दहा अंक मोजल्यानंतर पुढे खेळणे अशक्य होणे
 • To count for मूल्य होणे
 • To count the cost 1. द्यावी लागणारी किंमत लक्षात घेणे    2. मोजणी    3. गणती
 • To keep count घटना, वस्तू इ. ची मोजदाद करुन ठेवणे
 • To lose count घटना, वस्तू इ. ची अचूक नोंद न ठेवणे
 • Differential blood count रक्तामधील विविध पांढर्‍या पेशीचें प्रमाण तपासणे
 • Re-count 1. पुनर्मोजणी करणे    2. (मतांची) फेरमोजणी
 • To count on च्यावर अवलंबून असणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words