Marathi Meaning of 'akin'

No direct Marathi meaning for the English word 'akin' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • make - रचणे,  तयार करणे,  बांधणे,  निर्माण करणे,  गडबड, गोंधळ इ.,  शारीरिक हालचाल करणे,  पैसा कमावणे
  • take - धरणे,  पकडणे,  उचलून घेणे,  नेणे (घेऊन जाणे),  चोरणे,  खाणे,  पिणे
  • similar - सारखा,  तुल्य,  समान,  सदृश
  • alike - एखाद्यासारखे एक,  त्याचप्रमाणे,  एकाच मार्गाने,  तसेच
  • careful - सावध,  काळजी घेणारा,  काळजीपूर्वक केलेला
  • production - उत्पादन काढणे,  तयार मालाचे उत्पादन
  • manufacturing - वस्तुनिर्माण
  • shake - जोराने हलणे किंवा हलवणे,  थरथर कापणे,  धक्का देणे,  दुर्बल करणे,  (गालिचा,  इ)झटकणे,  जोरदार हालचाल
  • commitment - वचनबद्धता,  जबाबदारी,  बांधिलकी
  • interrupt - मध्येच अटकाव करणे,  मध्ये अडथळा आणून थांबवणे,  खंड पाडणे,  आड येणे,  अडथळा करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words