Marathi Meaning of 'consider'

Meaning of 'consider'

  • नीट विचार करणष
  • दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे
  • मानणे
  • समजणे
  • मत असणे
  • विचारात घेणे
  • लक्षात घेणे

Related Phrases

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words