Marathi Meaning of 'contemplate'

No direct Marathi meaning for the English word 'contemplate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - विचार करणे,  वाटणे (मत असणे),  अर्धवट ठरवणे,  कल्पना करणे,  अपेक्षा करणे,  मनात आणणे,  काळजीपूर्वक मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन
  • consider - नीट विचार करणष,  दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे,  मानणे,  समजणे,  मत असणे,  विचारात घेणे,  लक्षात घेणे
  • purpose - हेतु,  उददेश,  दृढनिश्चय,  निश्चयाचा अभाव
  • view - दृष्‍टीचा टप्पा,  दृष्टीपथ,  देखावा,  दृश्य,  पाहण्याची संधी,  मनात केलेले अवलोकन,  काही पाहून इ. ठरवलेले मत
  • purpose - हेतु,  उददेश,  दृढनिश्चय,  निश्चयाचा अभाव
  • reflect - (प्रकाश उष्णता इ) परावर्तित करणे,  चे प्रतिबिंब असणे,  प्रतिबिंब दाखवणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words