Marathi Meaning of 'deem'

No direct Marathi meaning for the English word 'deem' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - विचार करणे,  वाटणे (मत असणे),  अर्धवट ठरवणे,  कल्पना करणे,  अपेक्षा करणे,  मनात आणणे,  काळजीपूर्वक मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन
  • suppose - समजून चालणे,  मानणे,  वाटणे,  कल्पना करणे
  • consider - नीट विचार करणष,  दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे,  मानणे,  समजणे,  मत असणे,  विचारात घेणे,  लक्षात घेणे
  • save - बचाव करणे,  रक्षण करणे,  वाचवणे,  पापमुक्त करणे,  (वेळ, खर्च, त्रासइ होण्याचे)वाचवणे,,  शिल्लक टाकणे,  शिवाय
  • atone - केलेल्या अपकृत्याची भरपाई करणे,  च्या बद्दल प्रायश्चित घेणे
  • rescue - (संकट धोका अत्याचार इपासून) वाचवणे,  बचाव,  मुक्तता
  • salvage - (आग, नौकाभंग, इ नैसर्गिक आपत्तीतून)माल वाचवण्याची क्रिया,  असा माल वाचवल्याबद्दल दिलेली किंमत,  वाया जाणार्‍या नुकसान संस्करण करून तो वाचवण्याची किमया

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words