Marathi Meaning of 'earl'

No direct Marathi meaning for the English word 'earl' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • about - विषयक,  बाबत,  विषयी,  अंदाजे,  जवळजवळ,  साधारणपणे
  • before - अगोदर,  पूर्वी,  समोर,  पुढ्यात,  अधिक श्रेयस्कर,  पूर्वी,  मागे
  • first - पहिला,  प्रथम,  सर्वात महत्वाचा,  मुख्य,  पहिल्यांदा,  इतर सर्वांच्या अगोदर,  प्रथम
  • almost - जवळजवळ,  बहुतकरुन
  • close - बंद करणे,  बंद होणे,  मिटणे,  सर्व बाजूंनी एकत्र येवून मिळणे,  संपवणे,  जवळचा,  दाट
  • soon - लवकर,  विनाविलंब,  थोडयाच वेळात,  खुषीने
  • count - बेरीज करणे,  मोजणे,  गणणे,  अवलंबून असणे,  मोलाचे असणे
  • plain - साधा,  स्पष्ट,  सरळ,  स्पष्ट(निभीड),  सामान्य स्वरुपाचा
  • closely - दाट,  लक्षपूर्वक
  • brave - शूर,  धीट,  हिंमतवान,  देखणा,  धैर्ययुक्त,  धैर्याने तोंड देणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words