Marathi Meaning of 'list'

Meaning of 'list'

  • यादी
  • सूची
  • कापडाची किनार किंवा काठ
  • इमारत, जहाज, इ.चे एका बाजूला कलणे
  • यादी बनवणे किंवा यादीत समाविष्ट करणे
  • जहाज, इ. एका बाजूला कलणे

Related Phrases

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words