Marathi Meaning of 'pair'

Meaning of 'pair'

  • जोडी
  • जोड
  • जोडपे
  • दोन भाग असलेली वस्तू (उदा. कातर, चिमटा विजार इ.)
  • जोड्या बनवणे
  • जोडी बनणे
  • प्रेम (लग्न) जुळणे

Related Phrases

  • Au pair एखाद्या कुटूंबात राहून त्यांची भाषा शिकणारा
  • A pair of nut crackers आडकित्ता

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words