Marathi Meaning of 'ponder'

No direct Marathi meaning for the English word 'ponder' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - विचार करणे,  वाटणे (मत असणे),  अर्धवट ठरवणे,  कल्पना करणे,  अपेक्षा करणे,  मनात आणणे,  काळजीपूर्वक मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन
  • heavy - जड वजन असलेला,  पाऊस इ. खूप,  आघात असह्य,  जोरदार
  • consider - नीट विचार करणष,  दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे,  मानणे,  समजणे,  मत असणे,  विचारात घेणे,  लक्षात घेणे
  • reflect - (प्रकाश उष्णता इ) परावर्तित करणे,  चे प्रतिबिंब असणे,  प्रतिबिंब दाखवणे
  • weighty - वजनशीर,  अत्यंत जड,  अत्यंत महत्वाचा,  हुरहूर लावणारा,  काळजी वाटायला लावणारा

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words