Marathi Meaning of 'reckon'

No direct Marathi meaning for the English word 'reckon' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • number - अंक,  संख्या,  क्रमांक,  मासिकाचा अंक,  (व्याकरण) वचन,  काव्य कवितेच्या वेळी
  • think - विचार करणे,  वाटणे (मत असणे),  अर्धवट ठरवणे,  कल्पना करणे,  अपेक्षा करणे,  मनात आणणे,  काळजीपूर्वक मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन
  • figure - मानवी आकृती,  अंक,  किमतीचा आकडा,  चित्र,  प्रतिमा,  मोठी मातब्बर व्यक्ती,  अंकगणित
  • suppose - समजून चालणे,  मानणे,  वाटणे,  कल्पना करणे
  • guess - तर्क करणे
  • count - बेरीज करणे,  मोजणे,  गणणे,  अवलंबून असणे,  मोलाचे असणे
  • consider - नीट विचार करणष,  दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे,  मानणे,  समजणे,  मत असणे,  विचारात घेणे,  लक्षात घेणे
  • expect - अपेक्षणे,  अपेक्षा करणे,  समजुन चालणे
  • rate - वेग,  दर,  भाव,  प्रमाण,  चे मोल ठरविणे,  गणणे,  मोजणे
  • account - वृत्तान्त,  बँकेत ठेवलेले पैसे,  खाते

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words