Marathi Meaning of 'regard'

No direct Marathi meaning for the English word 'regard' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • look - च्याकडे डोळे वळवणे,  च्याकडे दृष्टी फेकणे,  दृष्टीक्षेप टाकणे,  तपासणे,  निरीक्षण करणे,  दिसणे,  दृष्टीक्षेप
  • eye - डोळा,  दुष्टी,  सुईचे नाक,  रोपटयावरील कोंब,  च्यावर नजर ठेवणे
  • attention - लक्ष,  ध्यान,  लक्ष देणे,  खास काळजी किंवा विशेष कृती
  • consider - नीट विचार करणष,  दुसर्‍यांच्या भावनांची कदर करणे,  मानणे,  समजणे,  मत असणे,  विचारात घेणे,  लक्षात घेणे
  • view - दृष्‍टीचा टप्पा,  दृष्टीपथ,  देखावा,  दृश्य,  पाहण्याची संधी,  मनात केलेले अवलोकन,  काही पाहून इ. ठरवलेले मत
  • respect - आदर,  मान,  कदर,  विशिष्ट बाब,  प्रणाम,  नमस्कार
  • slight - किरकोळ,  सडपातळ,  बारीक,  क्षुल्लक,  (दृष्टिक्षेप) झटकन फेकलेला,  महत्व न देणे (तुच्छ माणणे),  अनादराने वागणे
  • pertain - च्याशी संबंध असणे,  च्या बाबतीत नैसर्गिक असणे
  • Concern - च्याशी संबंधित असणे,  च्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणे,  च्याशी संबंध आणणे
  • contempt - तिरस्कार,  तुच्छता,  अनादर,  अवमान,  बेअदबी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words