Marathi Meaning of 'soil'

Meaning of 'soil'

  • जमिनीचा (मातीचा) वरचा थर
  • खराब करणे
  • मळवणे
  • खराब होणे
  • मळने
  • जनावरांना पुष्ट करण्यासाठी त्यांना ताजा हिरवागार चारा खाऊ घालणे

Related Phrases

  • Soil conservation मृद संधारण
  • Soil pipe संडासापासून मोरीकडे घाणपाणी वाहून नेणारा नळ

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words