Marathi Meaning of 'think'

Meaning of 'think'

  • विचार करणे
  • वाटणे (मत असणे)
  • अर्धवट ठरवणे
  • कल्पना करणे
  • अपेक्षा करणे
  • मनात आणणे
  • काळजीपूर्वक मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन

Related Phrases

  • To think about मनास आणणे
  • Think-tank विशिष्ट समस्यांचा सखोल अभ्यास व त्यांबाबत संशोधन करण्यासाठी शासनाने किंवा व्यापारी संस्थेने नियुक्त केलेले संबंधित विषयातील तज्ञांचे मंडळ
  • To think 1. कल्पिणे    2. चिंतणे

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words