Marathi Meaning of 'bridge'

Meaning of 'bridge'

 • नदी किंवा रस्ता यावरून जाण्याकरता केलेला पूल
 • कप्तान जेथे उभा राहतो ती जहाजावरील उंच जागा
 • नाकाचे हाड
 • व्हायोलीनची घोडी
 • पत्यांचा एक खेळ
 • च्यावर पूल बांधणे
 • अडचणीतून पार पडणे

Related Phrases

 • Bridge of the nose नाकाच्या हाडांची बनलेला फुलासारखा भाग
 • Bridge city ब्रिज सिटी
 • Weigh bridge वाहनांचे वजन करण्याचे यंत्र
 • Cantilever bridge कंसाकृती खांबासारख्या पल्लेदार कमानी असलेला पूल
 • Breaux bridge ब्रिऑक्स ‍ब्रिज

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search