Marathi Meaning of 'pool'

Meaning of 'pool'

  • डबके
  • लहान तलाव
  • डोह
  • (रक्ताचे) थारोळे
  • सर्व एका ठिकाणी गोळा करणे
  • विविध कंपन्यानी मिळून उभारलेली रक्कम
  • सर्वानी जुगारास एकुण लावलेले पैसे

Related Phrases

  • Swimming pool पोहण्याचा कृत्रिम तलाव

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search