Marathi Meaning of 'port'

Meaning of 'port'

  • बंदर
  • बंदर असेलेले गाव
  • निवार्‍याची जागा
  • सुरक्षिततेची जागा
  • जहाजाच्या कोणत्याही बाजुवरील खिडकी
  • जहाजाची किंवा विमानाची डावी बाजू
  • डावीकडे वळवणे

Related Phrases

  • Free port 1. आयात केलेल्या मालावर अयात कर किंवा इतर कर लावला जात नाही    2. खुले बंदर
  • Port policy बंदराचे धोरण
  • Port- hole जहाजाच्या बाजूवरील छोटी खिडकी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search