Marathi Meaning of 'keep'

Meaning of 'keep'

  • दिन, इ.पाळणे
  • पुस्तक, इ.जवळ ठेवणे
  • कुटूंब, इ.सांभाळ करणे
  • सरक्षंण करणे
  • वचन, इ.पालन करणे
  • त्याच स्थितीत चालू ठेवणे
  • आंबे, इ.चांगल्या स्थितीत राहणे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search