Marathi Meaning of 'Plexus solar'

Meaning of 'Plexus solar'

  • पाठीचा कणा, महारोहिणी आणि श्वासपटलाचे आधारस्नायू यांच्या वरील ज्ञानतंतूचे जाळे

Related Phrases

  • Solar plexus मध्यपटलाखालील उदरातील इंद्रियांना चेतापुरवठा देणारी अनुकंपी चेतापिंड जालिका


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search