Marathi Meaning of 'Jam'

Meaning of 'Jam'

  • दोन बाजूंनी दाबणे
  • चेंगरणे
  • चेंगराला जाणे
  • कोठेतरी अटकाव करून यंत्र बंद पाडणे
  • कपडे, इ. ठासून भरणे
  • गर्दी करून अडथळा आणणे
  • हालचाल अशक्य होइल अशी गर्दी, कोंडी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search