Marathi Meaning of 'value'

Meaning of 'value'

 • किंमत
 • महत्व
 • उपयुक्तता
 • (पैशात किंवा अन्य परिमाणात) किंमत
 • परिमाणाकारकता
 • (अव)मूल्ये
 • किंमत ठरविणे

Related Phrases

 • Net realisable value 1. प्रत्यक्ष वसून होणारे मूल्य    2. प्रत्यक्ष जमा होणारा पैसा
 • Paradox of value मूल्य विरोधाभास
 • Par value आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देशाच्या चलनाचे स्वीकारलेले सममूल्य
 • No par value shares असममूल्य भाग
 • Initial per value प्रारंभिक सममूल्य
 • External value बाहय् मूल्य
 • Market value खुल्या बाजारात एखादी मालमत्ता विकल्यास येणारे मूल्य
 • Face value बाहय् किंमत
 • Rateable value करयोग्य मूल्य
 • Internal value आंतरिक मूल्य

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search