Marathi Meaning of 'To spoil'

No direct Marathi meaning for the English word 'To spoil' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'To spoil'
  • Display name प्रदर्शनासाठी नाव
  • Trade name व्यापार्‍याने उत्पादकाने आपल्या उत्पादनाला दिलेले विशेष नाव
  • Name part नाटकातील प्रमुख भूमिका
  • Code name सांकेतिक नाव
  • To spoil one's good name नावावर पाणी घालणे
  • To make a name चमकणे
  • Proprietery name एखाद्या औषधाला ते बनविणार्‍या कारखान्याचे नाव देणे
  • User name प्रयोक्ता नाव
  • Name-dropping लोकांवर छाप पाडण्यासाठी मोठमोठया लोकांची नावे घेणे
  • To cast a slur on name नावावर शिंतोडा उडविणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words