Marathi Meaning of 'gate'

Meaning of 'gate'

  • फाटक
  • कालव्यातील लोखंडी दार

Related Phrases

  • Gate-crsher असे आगंतुकपणे हजर राहणारी व्यक्ती
  • Gate money एखाद्या खेळाची दरवाज्यावर होणारी एकूण विक्रीची रक्कम
  • Post gate प्रवेशद्वाराचे खांब
  • Gate-crash आगंतुकपणे हजर राहणे

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words