Marathi Meaning of 'hold'

Meaning of 'hold'

  • डेकच्या खाली माल ठेवण्यासाठी असलेली जहाजावरील जागा
  • धरणे
  • धरून ठेवणे
  • एका विशिष्ट जागी किंवा विशिष्ट तऱ्हेने धरून ठेवणे
  • ताब्यात ठेवणे
  • धारण करणे
  • मनात असणे

Related Phrases

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words