Marathi Meaning of 'left'

Meaning of 'left'

 • डावा
 • राजकारण डावा पक्ष
 • डावी बाजू
 • डाव्या बाजूला

Related Phrases

 • Left angle bracket डावा कोन कंस
 • Left-overs उरलेल्या वस्तु उदा. उरलेले अन्न
 • Left wing 1. पक्षातील डावीकडे झुकणारे सदस्य    2. डावीकडे झुकणारा
 • Left-to-right डावीकडून उजवीकडे
 • Left-aligned डावे संरेखित
 • Left-hand 1. डाव्या बाजूचा    2. डाव्या बाजूला वळणारा    3. डाव्या हाताने दिलेला
 • To take right and left 1. आडवातिडवा घेणे    2. पूजा करणे
 • Left arrow डावा बाण
 • Left-handed 1. डावखुरा    2. डावरा    3. डाव्या हाताने केलेला
 • Slow left-arm डाव्या हाताने हळू गोलंदाजी करणारा

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words