Marathi Meaning of 'mar'

No direct Marathi meaning for the English word 'mar' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • first - पहिला,  प्रथम,  सर्वात महत्वाचा,  मुख्य,  पहिल्यांदा,  इतर सर्वांच्या अगोदर,  प्रथम
  • sea - समुद्र,  सागर,  (उपमादर्शक)संख्या,  आकार इ ने अफाट असणारी गोष्ट,  मोठया लाटा
  • main - मुख्य,  प्रमुख,  सर्वात महत्वाचा,  पाण्याचा वीज, गॅस इ.चा मुख्य नळ किंवा तारा
  • notice - अवलोकन करणे,  लक्ष देणे,  लक्षात घेणे,  ओळख आहे असे दाखवणे,  च्या विषयी मत व्यक्त करणे,  सूचना,  आगाऊ सूचना
  • bright - चकचकीत,  तेजस्वी,  हुशार,  पाणीदार,  आनंदी,  उज्ज्वल,  प्रसिद्ध
  • edge - धार,  तीक्ष्ण बाजु,  कडा,  काठ,  धार काढणे,  धार देणे
  • single - एकच,  एकाच्याच उपयोगाचा,  एकापुरताच,  अविवाहित,  (फूल)पाकळयांची एकच रांग असलेले,  प्रत्येक बाजूला एकच खेळाडू असलेला (टेनिस,  बॅडमिंटन
  • war - युद्ध,  लढाई,  युद्धशास्त्र व कला,  कोणत्याही प्रकारचे युद्ध (संघर्ष)
  • note - स्मरणार्थ केलेले टिपण,  नोंद,  स्पष्टीकरणार्थ असलेली टीप,  वचनचिठठी,  सूरपटटी,  सूर,  खूण
  • sharp - तीक्ष्ण,  धारदार,  (आकृती,  इ)स्पष्ट दिसणारी,  (वाकण,  उतार) फार मोठा,  (नजर

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words