Marathi Meaning of 'pig'

No direct Marathi meaning for the English word 'pig' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • class - दर्जा,  श्रेणी,  वर्ग,  प्रकार,  विद्यार्थ्याचा वर्ग,  वर्गात दिले जाणारे शिक्षण
  • football - पायाने खेळण्याचा चेंडू,  फुटबॉलचा खेळ
  • saddle - खोगीर,  जेथे खोगीर ठेवतात तो भाग(बैठकीचा भाग),  - च्यावर खोगीर ठेवणे,  - च्या जबाबदारी (ओझे)लादणे
  • farrow - डुकराची वीण (पिलावळ)
  • hog - पूर्ण वाढलेले, खच्ची केलेले डुक्कर,  आपमतलबी मनुष्य,  दुष्ट मनुष्य,  घाणरेडा मनुष्य,  लोभी,  स्वार्थी
  • pork - डुकराचे मांस
  • sow - बी पेरणे,  रुजत घालणे,  (मनात) भरवून देणे,  डुकरीण
  • swine - डुक्कर,  तिरस्कारणीय व्यक्ती
  • Carrier pigeon - निरोप पाठविण्यासाठी उपयोगी पडणारे कबूतर
  • dye - रंग,  रंग देणे,  रंगवणे,  रंगणे,  लाली चढवणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words