Marathi Meaning of 'prey'

No direct Marathi meaning for the English word 'prey' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • loot - लूट,  लुटणे
  • spoil - बिघडवणे,  खराब करणे,  फाजिल लाड करून बिघडवणे,  (अन्न) नासणे,  लाडावून ठेवणे,  लुटालूट करणे,  लुबाडणे
  • quarry - संगमरवर, दगड इ ची खाण,  खाणीतून बाहेर काढणे,  (जुन्या ग्रंथातून) माहिती काढणे संशोधन करणे,  शिकार,  सावज,  ज्याचा उत्सुकतेने पाठपुरावा केला जात आहे असे काहीही

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words